093 5383 574
งานต้องห้ามสำหรับต่างชาติ

งานต้องห้ามสำหรับต่างชาติ

สำหรับในหลายๆด้านของประเทศไทยนั้น มีความรู้สึกยินดีต่อแรงงานต่างชาติที่ทำงานในอาณาจักร อย่างไรก็ตาม ภาครัฐมีกฎและข้อห้ามบางประการที่ชาวต่างชาติต้องทำตาม โดยเฉพาะส่วนหนึ่งที่คำนึงถึงโอกาสในการจ้างงาน

ชาวต่างชาติสามารถทำงานในไทยได้ภายใต้เงื่อนไขบางประการ ปกติแล้วพวกเขาต้องมี visa และใบอนุญาตทำงานที่ถูกต้อง กฎหมายหลักเกี่ยวกับชาวต่างชาติทำงานในประเทศไทยเรียกว่าพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว (1978) และได้รับการแก้ไขในปี 2008 ชาวต่างชาติยังถูกจำกัดให้มีได้บางสายงานธุรกิจ ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวของปี 1999  

ข้อบังคับของรัฐมนตรีได้ดำเนินการก่อน 23 กุมภาพันธ์ 2010 เพื่อระบุว่าชาวต่างชาติสามารถหรือไม่สามารถทำอะไรได้บ้าง ซึ่งเวลานั้นนับเป็น 2 ปีหลังจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว 2008 อย่างไรก็ตาม จนกว่าจะมีข้อบังคับใหม่ของรัฐมนตรี ได้มีพระราชกฤษฎีกาสร้างขึ้นในปี 1979 ซึ่งห้ามชาวต่างชาติประกอบอาชีพ 37 ประการ บางอาชีพต้องห้ามเหล่านี้ได้มีการแก้ไขหรือลบทิ้ง ในเวลานี้ ชาวต่างชาติไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในตำแหน่งเหล่านี้:

 • การใช้แรงงาน ยกเว้นการใช้แรงงานในเรือประมงภายใต้ประเภทด้านล่างต่อไปนี้

 • งานกสิกรรม งานเลี้ยงสัตว์ งานป่าไม้ หรืองานประมง ยกเว้นงานที่ใช้ความชำนาญงานเฉพาะสาขา หรืองานควบคุมดูแลฟาร์ม หรือการใช้แรงงานในเรือประมง โดยเฉพาะการประมงเรือเดินทะเล

 • งานก่ออิฐ งานช่างไม้ หรืองานก่อสร้างอื่นๆ

 • งานแกะสลักไม้

 • งานขับขี่ยานยนต์ หรืองานขับขี่ยานพาหนะที่ไม่ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องกล ยกเว้นงานขับขี่เครื่องบินระหว่างประเทศ

 • งานขายของหน้าร้านและงานขายทอดตลาด

 • งานควบคุม ตรวจสอบ หรือให้บริการทางบัญชี ยกเว้นงานตรวจสอบภายในเป็นครั้งคราว

 • งานเจียระไน หรือขัดเพชรหรือพลอย

 • งานตัดผม งานดัดผม หรืองานเสริมสวย

 • งานทอผ้าด้วยมือ

 • งานทอเสื่อ หรืองานทำเครื่องใช้ด้วยกก หวาย ปอ ฟาง หรือเยื่อไม้ไผ่

 • งานทำกระดาษสาด้วยมือ

 • งานทำเครื่องเขิน

 • งานทำเครื่องดนตรีไทย

 • งานทำเครื่องถม

 • งานทำเครื่องทอง เครื่องเงิน หรือเครื่องนาก

 • งานทำเครื่องลงหิน

 • งานทำตุ๊กตาไทย

 • งานทำที่นอนหรือผ้าห่มนวม

 • งานทำบาตร

 • งานทำผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมด้วยมือ

 • งานทำพระพุทธรูป

 • งานทำมีด

 • งานทำร่มกระดาษหรือผ้า

 • งานทำรองเท้า

 • งานทำหมวก

 • งานนายหน้า หรืองานตัวแทน ยกเว้นงานนายหน้าหรืองานตัวแทนในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

 • งานในวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา ที่เกี่ยวกับงานออกแบบและคำนวณ จัดระบบ วิจัย วางโครงการ ทดสอบ ควบคุมการก่อสร้าง หรือให้คำแนะนำ ทั้งนี้ ไม่รวมงานที่ต้องใช้ความชำนาญพิเศษ

 • งานในวิชาชีพสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวกับงานออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา อำนวยการก่อสร้าง หรือให้คำแนะนำ

 • งานประดิษฐ์เครื่องแต่งกาย

 • งานปั้นหรือทำเครื่องปั้นดินเผา

 • งานมวนบุหรี่ด้วยมือ

 • งานมัคคุเทศก์ หรืองานจัดนำเที่ยว

 • งานเร่ขายสินค้า และ งานเรียงตัวพิมพ์อักษรไทยด้วยมือ

 • งานสาวและบิดเกลียวไหมด้วยมือ

 • งานเสมียนพนักงานหรืองานเลขานุการ

 • งานให้บริการทางกฎหมายหรืออรรถคดี ยกเว้นอนุญาโตตุลาการและงานเกี่ยวกับการปกป้องคดีในระดับอนุญาโตตุลาการ มอบข้อพิพาทแก่ผู้ปกครองกฎหมายภายใต้การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการว่าไม่ใช่กฎหมายไทย หรือในกรณีที่ไม่มีความจำเป็นต้องบังคับใช้อนุญาโตตุลาการดังกล่าวในไทย

Share This

Comments