093 5383 574

 

ให้บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าว สัญชาติ พม่า กัมพูชา และลาว ในรูปแบบ MOU โดยดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารการนำเข้าแรงงาน อาทิเช่น

  • หนังสือแสดงความต้องการแรงงาน (Demand Letter)
  • หนังสือแต่งตั้ง (Power of Attorney)
  • สัญญาจ้างแรงงาน (Employment Contract)
  • บัญชีแสดงรายชื่อ (Namelist)

รวมถึงการเดินทางไปทำสัญญาที่ประเทศต้นทาง จนกระทั่งนำแรงงานเข้ามาจนถึงบริษัทของท่าน และดูแลแรงงานตลอดอายุสัญญาการจ้างงาน