093 5383 574

บริการปรับสภาพแรงงานที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย สำหรับแรงงานกลุ่ม ดังนี้

  • แรงงานที่มีใบอนุญาตเดิมหมดอายุ
  • แรงงานที่มีใบอนุญาตทำงาน ครบวาระ 4 ปี
  • แรงงานที่มีพาสปอร์ตประเภทท่องเที่ยว

โดยดำเนินการนำเข้ามาใหม่ในรูปแบบ MOU อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยแรงงานประเภทนี้ จะแบ่งเป็น