093 5383 574

ให้บริการดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน สำหรับแรงงานต่างด้าวประเภท MOU ที่มีใบอนุญาตทำงานถูกต้อง

  • ต่ออายุ 2 ปีหลัง
    • ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน สำหรับแรงงานต่างด้าวประเภท MOU ที่มีใบอนุญาตครบวาระ 2 ปีแรก
    • ดำเนินการตรวจลงตรา (VISA) เพื่อต่ออายุ 2 ปีหลัง (สำหรับกลุ่ม MOU)
  • แจ้งเข้าการทำงาน
    • บริการแจ้งเข้าการทำงาน กรณีมีใบแจ้งออกจากนายจ้างเดิมเท่านั้น (สามารถปรึกษาก่อนดำเนินการได้ฟรี)

ในกรณีแจ้งออกว่ากลับบ้านและใบแจ้งออกหมดอายุ เกิน 30 วัน โดยบริษัทจะดำเนินการต่อใบอนุญาตการทำงานของแรงงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย