093 5383 574

ให้บริการด้านบริหารจัดการแรงงาน ร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) ของบริษัทท่านโดยรับดูแลในด้าน

  • การสรรหาพนักงาน
  • การจัดหาที่พักให้แก่พนักงาน
  • ดูแลรับส่งพนักงาน
  • รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน

เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและลดภาระในการบริหารแรงงานต่างด้าว ให้แก่บริษัทของท่านและเพื่อให้ท่านได้นำเวลาอันมีค่าไปขยายธุรกิจของท่านให้เติบโตทันการแข่งขันในยุคปัจจุบัน