093 5383 574

ให้บริการด้านเอกสารของแรงงานต่างด้าว

 • ใบอนุญาตการทำงาน (Work Permit)
  • – ใบอนุญาตการทำงานสำหรับแรงงาน MOU
   – แรงงานต่างด้าวสัญชาติ พม่า กัมพูชา และลาว ประเภท MOU
   – แรงงานจะต้องมีวีซ่าประเภท NON-LA เพื่อยื่นขอรับใบอนุญาตการทำงานตามแบบคำขอ “ตท..2” โดยอายุของใบอนุญาตทำงานนั้น ไม่เกิน 2 ปีต่อครั้งและแรงงานต่างที่ประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาตทำงานนั้นจะต้องต่ออายุวีซ่า (VISA) จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ให้แล้วเสร็จและจะสามารถยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานตามแบบคำขอ “ตท.2” โดยต้องยื่นแบบคำขอก่อนสิ้นอายุของใบอนุญาตทำงาน ไม่เกิน 30 วัน
 • วีซ่า (VISA)
  • – แรงงานต่างด้าวสัญชาติ พม่า กัมพูชา และลาว ประเภท MOU
   แรงงานสามารถยื่นคำขอต่ออายุวีซ่า (VISA) ก่อนอายุของวีซ่า (VISA) หมดอายุ 45 วัน
 • รายงานตัว 90 วัน
  • แรงงานต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย จะต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทุก 90 วัน โดยทางบริษัทมีบริการนำพาสปอร์ตของแรงงานไปต่อที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองให้แก่ท่าน เริ่มตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป
 • แจ้งที่อยู่อาศัย
  • แรงงานต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยจะต้องแจ้งที่พักอาศัยแก่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง โดยเจ้าบ้านหรือผู้ครอบครองเคหะสถาน ต้องแจ้งภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่เวลาที่คนต่างด้าวเข้าพักอาศัย โดยทางบริษัทมีบริการแจ้งที่พักอาศัยให้แก่ท่าน เริ่มตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป
 • เอกสารอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าว

โดยดำเนินการตั้งแต่การกรอกเอกสาร เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน และยื่นเอกสารให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างรวดเร็วฉับไว เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของกรมการจัดหางานในการดำเนินการให้แรงงานต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ได้ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย